Akcionāru sapulces

2019.gada 22.janvārī

AS „Brīvais vilnis” paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 28.02.2019.

Akciju sabiedrības „Brīvais vilnis” (vienotais reģ. Nr.40003056186), juridiskā adrese Salacgrīvas novads, Salacgrīva, Ostas ielā 1, valde sasauc ārkārtas akcionāru sapulci 2019.gada 28.februārī plkst.11.00 laboratorijas – sadzīves korpusa ēkā (3.stāvā) Salacgrīvā, Ostas ielā 1A.

Darba kārtība:

  1. Par AS „Brīvais vilnis” akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā no plkst. 10.00 – 11.00 sapulces norises vietā. Akcionāri var piedalīties sapulcē personīgi vai ar savu pilnvaroto pārstāvju starpniecību.

Akcionāru saraksts un akcionāriem piederošais akciju skaits akcionāru dalībai sapulcē tiks fiksēts 2019.gada 20.februārī darba dienas beigās. Akcionāru sapulcē ir tiesīgas piedalīties personas, kuras kā akcionāri ir ieraksta datumā, t.i. 2019.gada 20.februārī.

Akcionāriem, kuru akcijas reģistrētas Sākotnējā reģistrā vai Akcionāru reģistrā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments. Akcionāru pārstāvjiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un atbilstoši normatīvajiem aktiem noformēta pārstāvētā akcionāra pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāiesniedz pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Pilnvaras veidlapa pielikumā.

AS „Brīvais vilnis” kopējais balsstiesīgo akciju skaits: 3 099 450 akcijas.

Akcionāriem ir tiesības:

  • iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu;
  • uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, iesniedzot valdei rakstveida pieprasījumu vismaz 7 (septiņas) dienas pirms akcionāru sapulces;
  • 7 (septiņu) dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā (šādas tiesības ir akcionāriem, kuri kopā pārstāv vismaz 1/20 daļu no AS „Brīvais vilnis” pamatkapitāla).

Detalizētāka informācija par akcionāru tiesībām pieejama AS „Brīvais vilnis” mājas lapā internetā www.brivaisvilnis.lv .

Ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri varēs iepazīties no 2019. gada 14.februāra: (divas nedēļas pirms sapulces)

  • AS „Brīvais vilnis” mājas lapā internetā brivaisvilnis.lv ;
  • Biržas „Nasdaq Riga” interneta mājas lapā: nasdaqbaltic.com;
  • AS „Brīvais vilnis” laboratorijas – sadzīves korpusa ēkā darba dienās no plkst.10.00-15.00;
  • sapulces dienā – akcionāru reģistrācijas vietā.

 

AS „Brīvais vilnis” valde

 

pilnvaras-veidlapa-lv

lemuma-projekts-lv