Kvalitātes politika

Uzņēmuma darbība ir balstīta uz sekojošiem principiem:
• ievērot patērētāju intereses, t.sk. no produkcijas drošības un nekaitīguma viedokļa;
• visu uz savu darbību attiecināmo tiesību aktu, patērētāju un citu ieinteresēto pušu prasību apzināšana;
• iesaistīt kvalitātes procesu īstenošanā pieredzējušo, apmācītu un kvalificētu personālu;
• nodrošināt produkcijas nemainīgo kvalitāti, gan izmantojot kvalitātes kontroles metodes, gan rūpīgi izvēloties izejvielu piegādātājus;
• patērētāju vēlmju realizācija tiek panākta ar jaunas produkcijas veidu radīšanu un esošo produktu pilnveidošanu;
• veltīt īpašu uzmanība jaunu patērētāju piesaistīšanai un efektīvas atgriezeniskās saites uzturēšanai ar esošajiem patērētājiem;
• piesaistīt pastāvīgos finansiālos līdzekļus infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, iekārtu modernizācijai, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem;
• nodrošināt produktu un procesu raksturotāju pārraudzību, tādējādi panākot gan ražošanas efektivitātes, gan ražošanas pašizmaksas rādītāju uzlabošanos;
• ražošanas procesā rūpēties par taupīgu izejvielas, kurināmā, ūdens izlietojumu. Rūpēties par to, lai atkritumi un ražošanas blakusprodukti tiktu šķiroti un nodoti kompetentām kompānijām otrreizējai pārstrādei.