Vērtspapīri

Vispārēja informācija
Akciju sabiedrība “Brīvais vilnis” ir juridiska persona, nodibināta uz nenoteiktu laiku. Sabiedrības darbību regulē statūti, Komerclikums un Finanšu instrumentu tirgus likums.

Sabiedrības komercdarbības galvenie virzieni (saskaņā ar NACE klasifikatoru):

– zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana;
– tvaika un karstā ūdens piegāde;
– pārtikas produktu vairumtirdzniecība, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un moluskus;
– kravu iekraušana un izkraušana;
– glabāšana un noliktavu saimniecība;
– sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana;
– notekūdeņu un atkritumu likvidēšana un attīrīšana.

Sabiedrība nevienā koncernā neietilpst.

Sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir 3099450 lati un tas sastāv no 3099450 akcijām.
Visas akcijas ir uzrādītāja akcijas un ir dematerializētā formā.
Visas akcijas ir balsstiesīgas. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR.

AS “Brīvais vilnis” akcijas ir iekļautas akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Otrajā sarakstā. AS “Brīvais vilnis” pilda visas prasības, kas atrunātas AS ‘’Nasdaq Riga’’ normatīvajos aktos, saistītos ar akcijām, kuras iekļautas regulētajā tirgū. AS “Brīvais vilnis’” nav ierobežojumu akciju brīvai apgrozībai.

Lielākie akcionāri:

“BALTIC FINANCE & CAPITAL” SIA (49.97%)
Reģistrācijas Nr.40003612793
Rīgas gatve 8, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, Latvija

“A CORPORATION” SIA (47.28%)
Reģistrācijas Nr.40003799285
Rīgas gatve 8, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, Latvija

AS “Brīvais vilnis” valde:

Arnolds Babris – valdes priekšsēdētājs, izdarīts ieraksts Uzņēmumu reģistrā par iecelšanu 14.06.2016.
Dace Bokmeldere – valdes locekle, izdarīts ieraksts Uzņēmumu reģistrā par iecelšanu 14.06.2016.
Kristaps Koškins – valdes loceklis, izdarīts ieraksts Uzņēmumu reģistrā par iecelšanu 14.06.2016.
Māris Trankalis – valdes loceklis, izdarīts ieraksts Uzņēmumu reģistrā par iecelšanu 14.06.2016.

AS “Brīvais vilnis” padome:

Anda Caune – padomes priekšsēdētāja, par padomes locekli ievēlēta 12.06.2017. kārtējā akcionāru sapulcē
Ilona Drikina – padomes priekšsēdētāja vietniece, par padomes locekli ievēlēta 12.06.2017. kārtējā akcionāru sapulcē
Kaspars Vārpiņš – padomes loceklis, par padomes locekli ievēlēts 12.06.2017. kārtējā akcionāru sapulcē